Quá trình thi công

Trong quá trình thi công , đội ngủ thi công sẽ sử dung app quản lý để báo cáo liên tực hiện trường lên hệ thống để toàn bộ team quản lý hổ trợ theo dõi, đồng thời nếu phát hiện sai sót sẽ tiến hành sửa đổi ngay để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu việc sửa chửa sau khi hoàn tất

1. Từng người trong đội ngủ thi công sẽ sử dung app quản lý để : chấm công tính lương, đẩy thông tin cần yêu cầu, người quản lý sẽ tương tác ngay trên app quản lý. Giúp mọi việc minh bạch công bang, tạo ra công trình có chat lượng.
2. Yêu cầu cấu hình hệ thống, bảo mật thông tin hệ thống, chuyển tiếp thông tin tự động về chủ đầu tư.

Tiếp nhận và tư vấn thi công : https://probox.vn/tiep-nhan-va-qc/tiep-nhan-tu-van/